CrossWind Eco Touring
0.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

คุณลักษณะของยาง

- ดอกยางตรงกลาง

- ร่องดอกยาง 4 ร่องขนาดกว้าง

- ร่องดอกยางแบบขวาง บริเวณแนวไหล่ยาง

สมรรถนะ

- เพิ่มความสามารถในการบังคับทิศทาง

- ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำบนพื้นถนนเปียกได้ดี

- ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากยาง